Home > 대회/참가신청 > 대회정보
대회정보
대회정보

개썰매대회 | 2012 한국 개썰매 선수권대회

페이지 정보

작성자 KFSS 작성일15-07-17 22:25 조회4,107회 댓글0건

본문

2012 한국 개썰매 선수권대회

2012 선수권대회 기록표
1 Dog 주니어 1 Dog

번호 

   

1차 

2차 

합계 

순위 

번호 

   

1차 

2차 

합계 

순위 

1 

 박희수  

20.00 

24.38 

44.38 

2 

  

10 

김선식 

4.11.55 

기권 

  

  

2 

 임동환  

기권 

22.31 

  

  

  

11 

조윤상 

4.34.54 

기권 

  

  

3 

 김태영  

36.69 

1.15.90 

1.56.59 

3 

  

12 

이종근 

3.39.89 

기권 

  

  

4 

 김영식  

기권 

20.00 

  

  

  

13 

김락현 

기권 

기권 

  

  

5 

 조보아  

23.84 

18.41 

42.25 

1 

  

14 

박상우 

2.03.29 

1.32.63 

3.35.92 

1 

6 

 남궁제  

기권 

40.78 

  

  

  

15 

 윤용왕  

 2.29.75  

 1.44.00  

 4.13.75  

2 

6 

 조수정  

44.59 

기권 

  

  

  

16 

이용구 

3.25.77 

2.03.60 

5.29.37 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

홍선용 

2.17.21 

2.08.12 

4.25.33 

3 

  

  

  

  

  

  

  

18 

김희라 

3.28.68 

     
2 Dog   4 Dog

번호 

   

1차 

2차 

합계 

순위 

번호 

   

1차 

2차 

합계 

순위 

21 

 홍현철  

1.27.78 

1.07.37 

2.35.15 

1 

  

33 

이구행 

4.53.62 

2.58.41 

7.52.03 

1 

12 

이종근 

3.05.07 

기권 

  

  

  

31 

 유용호  

 5.10.90  

 3.30.28  

 8.41.18  

2 

22 

조미진 

6.13.56 

기권 

  

  

  

15 

 윤용왕  

 5.47.00  

 6.14.47  

 12.01.47  

3 

15 

 윤용왕  

2.01.05 

1.51.25 

3.52.30 

3 

Open Race (전문견)  

16 

이용구 

3.17.63 

1.41.60 

4.59.23 

  

번호 

   

1차 

2차 

합계 

순위 

13 

김락현 

3.28.69 

1.43.00 

5.11.69 

  

32 

 서현철  

 2.45.22  

 2.12.81  

4.58.03 

1 

14 

박상우 

1.40.75 

1.21.03 

3.01.78 

2 

  

15 

 윤용왕  

 8.16.19  

 7.57.63  

16.13.82 

  

 2012 국가대표 선발: 이구행 서현철 /(주니어) 임동환 김영식 

  

  

40 

강현지